جمعیت آذربایجان  

قوم آذربایجانی که اکثریت مردم این کشور را تشکیل می‌دهند مردمی عمدتاً شیعه‌مذهب، ترک‌زبان و با فرهنگ ایرانی هستند .جمهوری آذربایجان به همراه ایران، عراق و بحرین چهار کشوری هستند که در آن شیعیان اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند.
جمهوری آذربایجان پرجمعیت‌ترین کشور در میان جمهوری‌های قفقاز است. در سال 2011 جمعیت جمهوری آذربایجان به 9.1 میلیون نفر رسید از جمعیت 9 میلیون یکصد هزار نفری جمهوری آذربایجان، ۵3 درصد شهرنشین و ۴7 درصد در روستاها زندگی می‌کنند. نرخ رشد جمعیت در این کشور ۰٫۷۶۲ درصد است. ۹۳٫۴ درصد از مردم جمهوری آذربایجان مسلمان عمدتا شیعه ، ۲٫۵ درصد ارتدوکس روس هستند.

 

جمعیت جمهوری آذربایجان
2000 الی 2011

 

ردیف

سال

کل جمعیت

مناطق شهری

مناطق روستایی

در صد مناطق شهری

در صد مناطق روستایی
1 2000 8032 4116 3916 51.2 48.8
2 2001 8114 4167 3947 51.4 48.6
3 2002 8191 4219 3971 51.5 48.5
4 2003 8269 4273 3995 51.7 48.3
5 2004 8349 4403 3945 52.7 47.3
6 2005 8447 4477 3969 53.0 47.0
7 2006 8553 4565 3967 53.4 46.6
8 2007 8665 4636 4029 53.5 46.5
9 2008 8779 4733 4046 53.9 46.1
10 2009 8896 4818 4078 54.2 45.8
11 2010 8996 4866 4130 54.1 45.9
12 2011 9111 4829 4281 53.0 47.0
13 2012          
             
 

براساس سرشماری سال ۱۹۸۹ شوروی، حدود ۲۶۲٬۰۰۰ نفر غیرآذربایجانی از ۹ قومیت مختلف در این کشور زندگی می‌کرده‌اند که از این میان، ۱۷۱٬۰۰۰ نفر لزگی و ۲۱٬۰۰۰ نفر تالش بوده‌اند؛ اما تالش‌ها جمعیت خود را حدود ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۳۰۰٬۰۰۰ نفر برآورد می‌کنند.  Print    

 

 Back  

 
جمعیت
جمعیت