محيط قانوني - آذربايجان  


در اين بخش، قوانين مالکيت، مالکيت فکري، گمرکي، کنسولي، سرمايه گذاري، ثبت و راه اندازي شرکت ها، قوانين بانکي، ارزي و مالياتي، معافيت ها و مشوق هاي قانوني سرمايه‌گذاري، حمايت هاي نمايشگاهي و عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي، پيمان‌هاي اقتصادي و موافقت‌نامه‌هاي تجاري بيان مي شود.
 

قانون مالكيت
قانون مالكيت فكري
قانون سرمايه‌گذاري
مراحل راه‌اندازي كار تجاري
قوانين گمركي
قوانين بانكي
قوانين ارزي
قوانين مالياتي
قوانين كنسولي

 

 

 

  Print    

 

 Back