آرشيو


مالیات در جمهوری آذربایجان به زبان انگلیسی

خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران در يك نگاه

 شرایط صادرات خودرو به جمهوری آذربایجان بر اساس ضوابط کمیته دولتی استاندارد، توزین و ثبت اختراع جمهوری آذربایجان

شرايط مقررات مربوط به ورود و خروج مسافر در جمهوری آذربایجان به زبان انگلیسی - (آذر ماه 1392 )

قوانین و مقرات مربوط به حمایت از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری آذربایجان به زبان انگلیسی - (آذر ماه 1392 )

قوانین و مقرات مربوط به فعالیت های سرمایه گذاری در جمهوری آذربایجان به زبان انگلیسی - (آذر ماه 1392 )

قانون مالیات جمهوری آذربایجان به زبان انگلیسی - (آذر ماه 1392 )

قانون حمايت از کسب و کارهای کوچک به زبان انگلیسی - (آذر ماه 1392 )

قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان به زبان انگلیسی - (آذر ماه 1392 )

قانون ثبت برای اشخاص حقوقی به زبان انگلیسی

قانون کار ج. آذربایجان به زبان انگلیسی

قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در ج. آذربایجان به زبان انگلیسی

قانون مدنی ج. آذربایجان - زبان انگلیسی

انجام کسب و کار در جمهوری آذربایجان

قوانین و مقررات مربوط به حمايت از سرمايه گذاري خارجي در جمهوری آذربایجان

قوانین و مقررات مربوط برای انجام کسب و کار در جمهوری آذربایجان

قوانین و مقررات مربوط برای انجام کسب و کار در جمهوری آذربایجان

مراحل رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي

اسناد مورد نياز براي ترانزيت دا خلي و خارجي

اسناد مورد نیاز برای واردات قطعی

اسناد مورد نياز براي خروج موقت

اسناد مورد نیاز برای صادرات قطعی

اطلاعات گمرکی جمهوری اسلامی ایران

پروتكل نهايي شوراي استاندارد‌سازي بين دولتي در نشست باكو به امضا رسيد

قوانين و مقرات