تحليل راهبردي  

 

يكي از مدل‌هاي اصلي براي تحليل، ارزيابي و انتخاب راهبرد، مدل تجزيه و تحليل SWOT است. در اين مدل بر اساس يك الگوي منطقي، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي فراروي توسعه روابط تجاري ايران و جمهوري آذربايجان شناسايي شده و سپس متناسب با موقعيت كنوني راهبرد‌هايي براي تعامل با وضعيت موجود با هدف رشد مبادلات تجاري، به ويژه صادرات ايران به جمهوري آذربايجان پيشنهاد شده است.
 

زمينه‌ها و دلايل انتخاب راهبردها

راهبردهاي پيشنهادي براي توسعه‌ي صادرات محصولات ايران به جمهوري آذربايجان بر اساس زمينه‌ها و دلايل زير انتخاب و معرفي شده‌اند:

• سند چشمانداز بيستساله و برنامه‌ي پنجساله چهارم توسعه کشور.
• رسالت يا ماموريت‌هاي سازمان توسعه تجارت.
• چشم‌انداز توسعه صادرات غيرنفتي كشور.
• اهداف راهبردي توسعه صادرات ايران به كشورهاي منطقه.
• پيشينه‌ي روابط اقتصادي و بازرگاني ايران و جمهوري آذربايجان در سال‌هاي گذشته.
• نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي فراروي توسعه‌ي صادرات ايران به جمهوري آذربايجان.

جدول شماره‌ي 65، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهديدها و راهبردهاي پيشنهادي براي توسعه‌ي صادرات ايران به جمهوري آذربايجان را با استفاده از مدل تحليل SWOT نشان مي‌دهد.

جدول 65: نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهديدها و راهبردهاي پيشنهادي براي
 توسعه‌ي صادرات ايران به جمهوري آذربايجان
راهبردهاي پيشنهادي جهت توسعه صادرات

با بررسي جدول شماره‌ي 65 راهبردها به‌طور خلاصه، در دو بخش راهبردهاي تركيبي و راهبردهاي مرتبط با هر موقعيت، به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:
 

راهبردهاي تركيبي

راهبردهاي ترکيبي توسعه‌ي صادرات ايران به جمهوري آذربايجان عبارتند از:

• امضاي موافقت‌نامه‌ي تجارت آزاد بين ايران و جمهوري آذربايجان.
• اعزام رايزن بازرگاني به جمهوري آذربايجان.
• ایجاد مرکز تجاری ایران در باکو.
• تقويت خطوط جادهای ميان دو کشور.
• تقويت روابط بانكي و تاسيس بانك مشترك براي تامين مالي صادرات و سرمايهگذاري ميان دو كشور.
• عرضه‌ي محصولات باکيفيت به بازار جمهوري آذربايجان براي ايجاد ذهنيت مثبت نسبت به محصولات ايراني.
• افزايش تبليغات کالاهاي ايراني در رسانه‌هاي جمعي به‌ويژه تلويزيون و مطبوعات جمهوري آذربايجان.
• اتصال خطوط ریلی دو کشور.


راهبردهاي مرتبط با هر موقعيت

راهبردهاي موقعيتي توسعه‌ي صادرات ايران به جمهوري آذربايجان عبارتند از:


راهبردهاي SO

• بهره‌گيري از توانمندي‌هاي صادراتي کشور براي صادرات محصولات مورد نياز كشور جمهوري آذربايجان خودرو، مواد پلاستيكي، آهك، گچ و سيمان، ديگهاي بخار و آبگرم و مصنوعات از سنگ و گچ.
• تلاش براي افزايش سهم بازار کالاهاي ايراني با توجه به روابط تجاري دوستانه و رديف‌هاي اعتباري ميان دو کشور.


راهبردهاي ST

• تلاش براي بهره‌گيري و گسترش موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان دو کشور.
• تقويت جايگاه کالاهاي ايراني در ذهن مشتريان جمهوري آذربايجاني از راه تبليغات.
• تلاش براي ايجاد موافقت‌نامه‌ي تجارت آزاد بين ايران و جمهوري آذربايجان.
• شناسايي کالاهاي مزيت‌دار داخلي مورد نياز بازار جمهوري آذربايجان براي گسترش بازار و تنوع بخشيدن به محصولات صادراتي ايران.


راهبردهاي WO

• تدوين برنامه‌ي فراگير بازاريابي و تبليغات در رسانههاي جمعي جمهوري آذربايجان براي افزايش شناخت کالاهاي ايراني در بين مصرف‌کنندگان جمهوري آذربايجاني.
• افزايش تنوع كالاهاي صادرشده به بازار جمهوري آذربايجان به منظور بهره‌گيري از اشتراكات فرهنگي بين دو كشور.
• تلاش براي ارايه‌ي محصولات با کيفيت به بازار جمهوري آذربايجان به منظور تقويت جايگاه و سهم بازار ايران با توجه به تقاضاي رو به‌ رشد مصرف در اين کشور.
• ایجاد مرکز تجاری ایران در باکو.


راهبردهاي WT

• تلاش براي تقويت روابط بانكي و بيمه‌اي موجود بين دو كشور.
• ارايه‌ي تسهيلات به بازرگانان جمهوري آذربايجاني براي حضور در بازار و نمايشگاه‌هاي ايران.
• تقويت خطوط جاده‌ای بين دو کشور براي افزايش مبادلات تجاري دوجانبه.
• اعزام رايزن بازرگاني به جمهوري آذربايجان به منظور افزايش اطلاعات بازار و مصرف اين كشور.
• اتصال خطوط ریلی دو کشور.

 

 

 

  Print    

 

 Back